วางนโยบาย รพ.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

สธ.เผยไทยใช้ยามูลค่าสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท โตกว่าจีดีพีประเทศ 5-6% ต่อปี เป็นการใช้ยาเกินความจำเป็นถึง 2,370 ล้านบาท และใช้อย่างมีข้อสงสัยต่อประสิทธิภาพอีก 4,000 ล้านบาท ประกาศนโยบายให้ทุก รพ.ส่งเสริม “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” กำหนดเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาที่ 15 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ดูแลเรื่องยาในประเทศ มียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ สมุนไพร และการพัฒนาระบบการควบคุมยา โดยเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ และลงนามความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) ระหว่างสำนักงานปลัด สธ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมบัญชีกลาง และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งในและนอกสังกัด สธ. 203 แห่ง

Continue reading